top of page
一分鐘精神解碼 (EP10):SMD(嚴重精神病)比率

據統計,香港現時約有100萬至170萬名精神病患者,當中約20萬人患嚴重精神病,如躁鬱症、精神分裂症等。患上嚴重精神病的人很多時會出現幻覺和妄想,容易脫離現實環境,做出一些出乎意料之外的行為,家人承受的壓力十分沉重,值得社會關注。

 

專家: 陳仲謀 精神科專科醫生

 

----------------------------------------------

下一集預告: 暴食症

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page