top of page
一分鐘精神解碼 (EP16):
專注力失調及過度活躍症 ADHD

香港一向以成績掛帥,家長和小朋友承受着很大的壓力,很多時候見到子女「百厭」、成績未如理想,便懷疑他們會否有專注力失調及過度活躍症(ADHD),甚至有家長在子女未確診下,要求精神科醫生開藥,令人哭笑不得。不如先聽聽專家怎麼說再作決定亦不遲。

 

專家: 陳仲謀 精神科專科醫生

 

----------------------------------------------

 

下一集預告: 一分鐘精神解碼:認知類障礙症

 

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page