top of page
一分鐘精神解碼 (EP25):多重人格障礙

大家有沒有觀看無綫最近的劇集《三個女人一個「因」》呢?黃智雯飾演的方以因,有三種人格,每一種人格都有不同性格和身份,而且互相不知道對方做過甚麼事。這麼神奇?今集《1分鐘精神解碼》會告訴你為甚麼一個人會分裂出不同的人格。

 

專家: 全邁進心理服務

首席註冊臨床心理學家

彭學海博士

 

----------------------------------------------

下一集預告:

一分鐘精神解碼:失眠

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page