top of page
一分鐘精神解碼 (EP35):解離症

點解我會冇咗呢段記憶?究竟我嗰日做咗咩呢?啱啱發生嘅嘢係真,定係我發夢呢?如果你經常有生活於夢境嘅感覺,咁就要小心啦!因為可能係患上咗解離症,呢個病是由於個人嘅意識、記憶、身份或對環境知覺嘅正常整合功能遭到破壞,想知多啲,去片啦!

 

專家:全邁進心理服務 臨床心理學家 甄梓竣先生

 

 

----------------------------------------------

下一集預告: 一分鐘精神解碼:戀童癖

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page